»16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10568/222 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων (egg_f80000_10568_222.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.10572/223 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016 (egg_f80000_10572_223.pdf)  »16-2-2018 Έγγραφο 237064 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών (egg_237064.pdf)  »16-2-2018 Εγκύκλιος 7 ΕΦΚΑ Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018 (egg_7_efka.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.3376/73 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα - (ασφάλιση Μηχανικών- Δικηγόρων) (egg_d.15_3376_73.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.9290/183 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (egg_d.15_9290_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος Φ80000/οικ9187/183 Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης (για συνταξιοδότηση) του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (f80000_9187_183.pdf)  »14-2-2018 Εγκύκλιος 31547/9662 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο (egg_31547_9662.pdf)  »14-2-2018 Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.189/222242 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών (egg_189_222242.pdf)  »12-2-2018 Εγκύκλιος Φ.10035/οικ.9242/189 Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών. (egg_f10035_9242_189.pdf)  »12-2-2018: Έγγραφο Β/7/οικ7713/466 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17. (egg_B_7_7713_466.pdf)  »9-2-2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ50/8/203632 Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, άρθρο 12 του Ν. 4387/2016, άρθρο 1 του Ν. 4499/2017 (egg_s50_8_2013632.pdf)  

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ και ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ο τρόπος καταβολής του επιδόματος ασθενείας μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν μεταβάλλει τον τρόπο συμπλήρωσης της ΑΠΔ και το χρόνο υποβολής της για τους παρακάτω λόγους:

 1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των Άρθρων 35 και 38 του Α.Ν. 1846/51, 5 του Α.Ν. 178/67, 657 και 658 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει το 1/2 του ημερομισθίου ή το 1/2 του 1/25 του μηνιαίου μισθού για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας της ασθένειας και μέχρι την έναρξη της επιδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή για το διάστημα 1-3 ημερών (Εγκ. 342/67).

Εάν η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει ό,τι ακριβώς θα έπαιρνε αν εργαζόταν κατά το χρόνο του ανυπαίτιου κωλύματος, δηλαδή τόσα ωρομίσθια όσες ακριβώς οι ώρες που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ως άνω χρονική περίοδο, μειωμένη κατά το 1/2.

2. Το επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, καταβάλλεται από την 4η ημέρα μετά την αναγγελία.

Συνεπώς, αν ο μισθωτός ασθενήσει για πρώτη φορά εντός του ημερολογιακού έτους πέραν των τριών ημερών θα επιδοτηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από της 4ης ημέρας, ενώ οι τρεις πρώτες ημέρες θεωρούνται χρόνος αναμονής. Εάν τώρα ο ίδιος μισθωτός ασθενήσει για δεύτερη φορά εντός του αυτού ημερολογιακού έτους πέραν των τριών ημερών θα επιδοτηθεί από την πρώτη ημέρα, δεδομένου ότι το τριήμερο αναμονής εξαντλήθηκε κατά την πρώτη επιδότηση και ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο των αποδοχών με τη συμπλήρωση του 15νθημέρου ή μήνα, ανάλογα με το χρόνο παροχής εργασίας του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη (Άρθρα 657-658 του ΑΚ), ανεξάρτητα αν η απουσία του μισθωτού, λόγω ασθενείας, είναι διακεκομμένη (τριήμερα) ή συνεχής (πέραν των τριών ημερών).

Σε περίπτωση ατυχήματος η επιδότηση αρχίζει από την πρώτη ημέρα, εφόσον η ανικανότητα για εργασία είναι μεγαλύτερη των τριών ημερών και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο μέχρι συμπλήρωσης του ημερομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα απουσίας.

Αν η ανικανότητα λόγω ατυχήματος διαρκεί μέχρι τρεις ημέρες, θεωρείται χρόνος αναμονής και ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το 1/2 του ημερήσιου μισθού ή το 1/2 του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Ο εργοδότης δεν οφείλει να καταβάλει αποδοχές για Κυριακή ή αργίες, εκτός των αργιών για τις οποίες ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές του (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 147/73), καθώς και για την 6η ημέρα σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

3. Από το νόμο δεν μπαίνει χρονικός περιορισμός για τη γνωστοποίηση από τον μισθωτό της ασθένειας στον εργοδότη του, καθώς και η διαδικασία της γνωστοποίησης (εγγράφως, προφορικά, τηλεφωνικά κ.λπ.). Οφείλει όμως να ειδοποιήσει τον εργοδότη του, μόλις εκδηλωθεί το ανυπαίτιο κώλυμα, σύμφωνα με το Άρθρο 336 του ΑΚ, αφενός μεν να διευκολυνθεί ο εργοδότης και να μεριμνήσει για την έγκαιρη αντικατάστασή του και αφετέρου δε για να μη θεωρηθεί η αδιαφορία του προς ενημέρωση του εργοδότη, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως, σαν πρόθεση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του.

4. Ο εργοδότης, σύμφωνα με τα Άρθρα 657-658 του ΑΚ, δικαιούται να εκπέσει από το μισθό του 15νθημέρου ή μήνα το σύνολο του επιδόματος ασθενείας που ο μισθωτός εισέπραξε από τον ασφαλιστικό του φορέα κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και όχι μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του 15νθημέρου ή μήνα (Α.Π. 308/06).

Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να παρακρατήσει από το μισθό του εργαζόμενου το ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα ασθενείας στην περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν φρόντισε για την είσπραξή του από τον ασφαλιστικό του φορέα, αρκεί ο εργοδότης να αποδείξει με οποιοδήποτε μέσο ότι πράγματι ο μισθωτός δικαιούται από τον ασφαλιστικό του φορέα επίδομα ασθενείας λόγω ανυπαίτιου κωλύματος, το οποίο όμως δεν φρόντισε να εισπράξει (Εφ. Θεσ/κης 1801/90).

5. Εάν ο μισθωτός απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν των 8 ημερών, ο εργοδότης οφείλει να υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης, εφόσον πριν τη λήξη των 8 ημερών δεν ενημέρωσε τον εργοδότη του, αναφέροντας τους λόγους της απουσίας του (Εγκ. 38/98).

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, αν ο εργοδότης είναι βέβαιος ότι η απουσία του μισθωτού οφείλεται σε ανυπαίτιο κώλυμα και ο χρόνος απουσίας του αποδεικνύεται από έγγραφο στοιχείο του ασφαλιστικού φορέα (π.χ. άδεια γιατρού), τότε, κατά τη γνώμη μας, δεν απαιτείται απόφαση του Ιδρύματος σχετική με το ύψος του ποσού του επιδόματος ασθενείας, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία της ΑΠΔ, δεδομένου ότι οι εισφορές, κατά το χρόνο ασθενείας λόγω ανυπαίτιου κωλύματος, υπολογίζονται για μεν τα τριήμερα ή το χρόνο αναμονής στο 1/2 του ημερήσιου μισθού ή στο 1/2 του 1/25 του μηνιαίου μισθού και για το υπόλοιπο χρόνο ασθενείας στο σύνολο των αποδοχών που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν δεν απουσίαζε, οπότε η ΑΠΔ θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί κανονικά και παράλληλα, θα παρακρατήσει το 30% περίπου από τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο απουσίας έως ότου ο εργαζόμενος προσκομίσει απόφαση από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Copyright 2012 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ     Επιμέλεια:   Σπύρος Νιάρχος

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συννεφιά

15°C

ΑΘΗΝΑ

Συννεφιά

Υγρασία: 69%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 21 ΦΕΒ 2018

    Rain 15°C 8°C

  • 22 ΦΕΒ 2018

    Κυρίως Συννεφιά 15°C 10°C

Κύλιση στην Αρχή