»19-9-2018 Τροπολογία διαδικασίας για τον Κατώτατο μισθό (katotatos misthos.pdf)  »19-9-2018 Απόφαση C-41/17 Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Apofasi_C-41_17_EU.pdf)  »13-9-2018 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (egg_42_efka.pdf)  »13-9-2018 Εγκύλιος 41 ΕΦΚΑ: Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018 (egg_41_efka.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47421/2637 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.1.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων. (fek_b_3940_2018.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47420/2636 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου και του από 30.3.2018 Προσαρτήματος στην Τοπ (fek_b_3940_2018.pdf)  »12-9-2018 Εγκύκλιος Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034 Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (f80000_d17_46340_1034.pdf)  »10-9-2018 Απόφαση 40860/3387 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) της είσπραξης των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ. (fek_b_3933_2018.pdf)  »7-9-2018 Εγκύκλιος Γ36/02/353 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (egg_40_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου (egg_39_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 38 ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων. (egg_38_efka.pdf)  »4-9-2018 Εγκύκλιος Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957 Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (egg_484_1051957.pdf)  

Απόφαση Αρ. 50067/28  ΦΕΚ Β΄3952 / 10-11-2017

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

.........

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται: α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, στο εξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε. -που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει- και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και ειδικότερες διατάξεις, β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Π.Π), και γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Άρθρο 2 - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας


1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του εφεξής καλουμένου ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος καταχωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Τεχνικού Ασφάλειας, στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρ. 3 της παρούσης.

3. Η ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφάλειας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή αυτού μετά από αίτησή του στην ηλεκτρονική βάση της παρ.1 του παρόντος.

Άρθρο 3 - Στοιχεία που περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας.

1. Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό ατομικό Αριθμό Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται στοιχεία ως εξής:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας:
αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αβ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αγ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αδ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αε) ημερομηνία γέννησης, αστ) εθνικότητα, αζ) διεύθυνση κατοικίας, αη) στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

β) Στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας:
βα) επίπεδο και τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και χρόνος απόκτησης του τίτλου, όπου στην περίπτωση του ιδρύματος της αλλοδαπής απαιτείται ο τίτλος σπουδών να είναι αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ββ) ειδικότητα, βγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, βδ) στοιχεία επιμόρφωσης, δηλαδή φορέας, διάρκεια της επιμόρφωσης και αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.
γ) Στοιχεία απασχόλησης ως Τεχνικός Ασφάλειας:
γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, γβ) διάρκεια της απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση, ήτοι χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν απόλυσής του γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση.

2. Όλα τα στοιχεία που εισάγονται αυτόματα ή καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. μόνο για το σκοπό που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν.
Ομοίως, κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ενεργεί αρμοδίως για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης, λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για την αξιοποίηση στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, χειρίζεται τα στοιχεία του στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Άρθρο 4 - Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

1. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και η δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σε αυτό.

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη ως Τεχνικός Ασφάλειας θα γίνει με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.

Η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

2. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1α, 1β του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης.

Ειδικότερα, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας επικαιροποιούνται, όπου είναι δυνατόν, με στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγγελματικών φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και πάντως μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ή συμπληρώνονται υπευθύνως από τον αιτούντα.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με την προαναφερθείσα διαδικασία στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεσμεύουν τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 και όπως ισχύει, και τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου όπως ισχύει, για: α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και β) την αλήθεια των στοιχείων που καταχωρούνται στην αίτηση και τη γνησιότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

4. Αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. για την υποβολή αίτησης είναι αυτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος Τεχνικού Ασφάλειας. Ειδικότερα όμως για τους Τεχνικούς Ασφάλειας που αιτούνται εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, η αρμόδια υπηρεσία είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς - Δυτικής Αττικής - Αιγαίου.

Άρθρο 5 - Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

1. Στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στη συνέχεια αυτές αρχειοθετούνται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και είναι διαθέσιμες προς αυτόν.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ενημερώνεται μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την υποβληθείσα αίτηση και προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες σύμφωνα με τους κανόνες της διοικητικής διαδικασίας του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, για τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

3. Ο αιτών - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε».

4. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν του Αριθμού Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.

Άρθρο 6 - Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

1. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5, χορηγείται σε αυτόν μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ). Η εγγραφή αυτή καθίσταται ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος απενεργοποίησης ΤΑ.

2. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας αποτελούν στοιχεία του επαγγελματικού βίου του Τεχνικού Ασφάλειας και είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού ιστορικού άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

Άρθρο 7 - Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας

1. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

2. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας προϋποθέτει την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι κατά περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Τεχνικός Ασφάλειας, και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

3.  Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Ενδεικτικά ελέγχονται: αα) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας που απαιτούνται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης αβ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση, αγ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση ή και παραρτήματά της καθώς και οποιαδήποτε άλλη απασχόληση αυτού ως Τεχνικός Ασφάλειας.

Ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων υπό αα), αβ) και αγ) και
β) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με διάρκεια άνω του δωδεκαμήνου, οπότε επικαιροποιούνται τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία υπό αβ) και αγ).
Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και στις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, υποβάλλεται ειδικό έντυπο μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία είναι κατά περίπτωση ο Τεχνικός Ασφάλειας και/ή η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανάθεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.

β) Ο Τεχνικός Ασφάλειας ή/και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, συμπληρώνει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.

Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη.

Άρθρο 8 - Μεταβολή της Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και λήξη ή διακοπή αυτής

1. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων για την υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης που έχει αναθέσει σχετικά καθήκοντα σε Τεχνικό Ασφάλειας προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 3α, υποβάλλοντας τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού.

2. Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της άσκησης των καθηκόντων ΤΑ, υποβάλλεται αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ.
Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ από τον εργοδότη, η δήλωση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, με την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απόφασης απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επέρχεται αυτοδικαίως στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ η διακοπή του συνόλου των αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις που συνεβλήθησαν με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία επεβλήθη η ανωτέρω απαγόρευση.

4. Για τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και της ΕΞΥΠΠ.

Άρθρο 9 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Από την 1.12.2017 όλοι οι Τεχνικοί Ασφάλειας που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.

2. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι από την 1.3.2018 και έως τις 31.5.2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Από την 1.6.2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

3. Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 31.5.2018 λήγουν αυτοδικαίως την 1.3.2019 και ώρα 13:00.
Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10 - Κυρώσεις

Από 1.6.2018 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της παρούσας η συνέχιση της ανάθεσης άσκησης καθηκόντων κατά παράβαση των προβλεπομένων στο ίδιο ως άνω άρθρο της, επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τις εξαιρέσεις των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 9 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ηλιοφάνεια

27°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 31%

Αέρας: 6.44 km/h

  • 23 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 17°C

  • 24 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 32°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή