»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την ΑΡΓΙΑ της 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.


Επειδή διατυπώθηκαν από ορισμένα  έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα αντιρρήσεις  στις συνέπειες που αναφέραμε  με το από  20-12-2017 σημείωμά  μας,  τις οποίες επιφέρει για τους εργαζομένους η καθιέρωση με Υπουργική Απόφαση της  26ης  Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, είμαστε υποχρεωμένοι, αφού τους ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας έδωσαν να δικαιολογήσουμε τις απόψεις μας αυτές,  συμπληρωματικά  με τα όσα αναφέρουμε στο σημείωμά μας να προσθέσουμε και τα εξής:


Βασική  θέση της  θεωρίας του δικαίου  για την εφαρμογή στην  πράξη μιας διάταξης νόμου  ή άλλου κανονιστικού κανόνα, είναι ότι θα πρέπει να εξετάζεται από τον εφαρμοστή του νόμου,  πρώτα ο σκοπός της έκδοσης ή της ψήφισής του προς ερμηνεία  κανόνα, δεύτερο  η έκταση ισχύος του  και τρίτο και σπουδαιότερο  το πνεύμα του συντάκτη ή του νομοθέτη του κανόνα.


Σύμφωνα με τις τις βασικές αρχές του δικαίου, υπενθυμίζουμε ότι  οι ημέρες  αργίας  κάθε έτους, όπως  οι  αργίες  αυτές έχουν  συμπληρωθεί   με την εορτή  της 15ης Αυγούστου, ορίζονται από το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 και διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις  για τις συνέπειές τους  στους εργαζομένους  που δεν θα εργασθούν κατ΄ αυτές,  αφού είναι δεδομένο ότι οι εορτές αυτές, σύμφωνα με  την Κ.Υ.Α. 8900/1946 όπως ισχύει, εξομοιώνονται προς ημέρα Κυριακή και στους απασχολουμένους κατ΄ αυτές καταβάλλεται το νόμιμο ή συμφωνημένο  ημερομίσθιό τους  προσαυξημένο κατά 75%. 

Στην προκειμένη περίπτωση  η Υ.Α. με την οποία καθιερώθηκε  η 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρου 4  του Β.Δ. 748/1966, σύμφωνα με το οποίο με  αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας δύναται  να ορίζονται και άλλες εορτές  ως  ημέρες  υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας  γενικώς  ή τοπικώς κ.λπ..  Επικαλούμενη  επομένως βασικά  τη διάταξη αυτή  του Β.Δ. 748/1966 η Υπουργός Εργασίας,  εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση  αυτή  με την οποία  ουσιαστικά εντάσσει στις λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του Β.Δ. 748/1966 και την 26η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Οι συνέπειες  των υποχρεωτικών ημερών αργίας  του παραπάνω Β.Δ.  ορίζονται από  το Ν.Δ. 3755/1957,  και επομένως οι διατάξεις του Ν.Δ. αυτού  θα πρέπει να  εφαρμοσθούν  και για την νέα αυτή υποχρεωτική ημέρα αργίας, κατά την ορθή άποψη θεωρίας, αλλά  και σύμφωνα με την αριθμ. 208/1982 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης, η οποία έκρινε σχετικά  για την με απόφαση του τότε Νομάρχη Θεσ/νίκης καθιερωθείσα ημέρα υποχρεωτικής αργίας των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει  της πόλης αυτής κατά την 26η Οκτωβρίου ημέρα εορτής του Αγ. Δημητρίου, χωρίς να ορίζονται ρητά στην απόφαση του Νομάρχη οι συνέπειες της απόφασής του  για τους εργαζομένους. 

Εξ άλλου  να ληφθεί  υπόψη ότι  με τοπικής ισχύος Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις από το έτος 1930, έχει  καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής  αργίας των επιχειρήσεων γενικά, η 26η Δεκεμβρίου. Επίσης με τους θεσμικούς όρους μιας μεγάλης σειράς Σ.Σ.Ε.  ή Δ.Α.( βλέπε σχετικά βιβλίο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ σελ. 203 κ. επ. Έκδοση ΠΙΜ 2014) έχει συμφωνηθεί η ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία,  με την διευκρίνιση ότι στους εργαζομένους κατά αυτή θα καταβάλλεται το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.


Εφόσον όλα τα παραπάνω, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι είναι σε γνώση της Υπουργού Εργασίας,  η οποία εξέδωσε την Υ.Α. αυτή  και εφόσον  θεωρία και νομολογία έστω και με αντιφατική αιτιολογία,  έχουν δεχθεί  ότι  οι πρόσθετες υποχρεωτικές ημέρες αργίας , που καθιερώνονται   με βάση το Β.Δ. 748/1966, ή που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του Β.Δ. αυτού, σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου 4 του Β.Δ. αυτού, έχουν τις συνέπειες  που ορίζονται  από το Ν.Δ. 3755/1957 για τις  όμοιες  εορτές του  Β.Δ. 748/1966, θα πρέπει να δεχθούμε αναντίρρητα τις συνέπειες  που έχει για τους εργαζομένους  όλης της Χώρας , ενιαίως πλέον, η  εκδοθείσα  Υ.Α.   αυτή  η οποία,   χωρίς να επιφέρει τις περιγραφόμενες  στο σημείωμά μας συνέπειες, θα ήταν  περιττή  και αναποτελεσματική  ως προς τον σκοπό της έκδοσής της εφόσον όπως προαναφέραμε, η ημέρα αυτή σε μεγάλη έκταση της Χώρας ίσχυε από ετών  ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με τις  συνέπειες των λοιπών αργιών του Β.Δ. 748/1966.

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

 

Νομικός Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων    

Copyright 2017 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

 

 

 Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ


Επειδή  μετά το ενημερωτικό σημείωμά μας  για τις συνέπειες της καθιέρωσης  με Υπουργική Απόφαση  της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας διατυπώθηκαν και αντίθετες απόψεις  στηριζόμενες στη νομικίστικη άποψη  ότι  η Υ.Α. αυτή δεν επιφέρει  τις συνέπειες  των λοιπών  αργιών του Β.Δ. 748/1966 , αφού παράλληλα με  το άρθρο 4 του Β.Δ. αυτού η  Υ.Α. αυτή  δεν  επικαλείται και τις  διατάξεις του Ν.Δ.  3755/1957,  πληροφορούμε τους συνεργάτες της εταιρείας μας, ότι  με βάση τη τελευταία νομολογιακή θέση του έτους 1982,  στην οποία στηρίχθηκε η  άποψή μας, με την οποία ρητά  κρίθηκε ότι  οι  ημέρες αργίας που καθιερώνονται με Υ.Α.  σε εκτέλεση, των διατάξεων του Β.Δ. αυτού,  εξομοιώνονται με τις λοιπές ημέρες αργίας. Αν επομένως  το Υπουργείο Εργασίας  εξέδωσε  την Υ.Α. αυτή απλά  για να παραμείνουν κλειστές κα την   ημέρα αυτή  οι επιχειρήσεις  χωρίς  την υποχρέωση καταβολής του ημερομισθίου  στους εργαζομένους που δεν θα εργασθούν κατ΄ αυτή, στερώντας τους από ένα αναγκαίο για τις ημέρες που διερχόμαστε, ημερομίσθιο, ας το δηλώσει  ευθέως με ανακοίνωσή του  ιδιαίτερα   προς τους εργαζομένους, για να το αντιληφθούν και να το κρίνουν.
Άλλωστε  η έκδοση της Υ.Α. αυτής  με το  αντίθετο προς την άποψή μας  περιεχόμενο ήταν περιττή, αφενός επειδή η ημέρα αυτή  έχει καθιερωθεί  ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων από το έτος 1930 που εξακολουθούν να ισχύουν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και  με μία άλλη σειρά θεσμικών  όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων  που εξακολουθούν, κατά την κατά καιρούς διατυπωθείσα άποψη του Υπουργείου Εργασίας, να δεσμεύουν εργοδότες και εργαζομένους  παρά τη λήξη της ισχύος τους, η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία με τις συνέπειες των λοιπών  αργιών του Β. Δ. 748/1966 και αφετέρου  η στέρηση του ημερομισθίου της ημέρας αυτής από τους  εργαζομένους  έπρεπε, με βάση τους κανόνες της χρηστής διοίκησης να προκύπτει ευθέως  από τις  διατάξεις της  Υ.Α.  για να αποφεύγονται οι  ανεπίτρεπτες για τις ημέρες αυτές, αντιπαραθέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Τελικά έχουμε την άποψη ότι τις νομικές αυτές διαφορές απόψεων, αν δεν τις  επιλύσει  το ίδιο το Υπουργείο που τις δημιούργησε με νομοθετική ρύθμιση, θα τις  λύσουν εν καιρώ τα δικαστήρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ                         

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή