»23-7-2018 Εγκύκλιος 31 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης ....περί ρύθμισης οφειλών. (egg_31_efka.pdf)  »19-7-2018 Εγκύκλιος 40090/Δ1.14024 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 240 (egg_40090_D1.14024.pdf)  »19-7-2018 Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφ. Α΄ του Τμήμ. Θ΄ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α΄62)... περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (egg_30_efka.pdf)  »Ν.4554/2018 ΦΕΚ Α΄ 130 / 18-7-2018 (n_4554_2018.pdf)  »17-7-2018 Εγκύκλιος Φ.80000/ οικ.34136/2065 Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (egg_f80000_34136_2065.pdf)  »16-7-2018 Απόφαση Φ.10043 / 3018/Δ18.153 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ) (egg_f10043_3018_18153.pdf)  »10-7-2018 K.Y.A. οικ.35490/Δ1/12465 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους. (fek_b_2725_2018.pdf)  »29-6-2018 Εγκύκλιος 29 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977 Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης (egg_29_efka.pdf)  »29-6-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.827963 Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας (egg_827963.pdf)  »27-6-2018 Εγκύκλιος Φ.10141/οικ.33777/878 Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών (egg_f10141_33777_878.pdf)  »26-6-2018 Κ.Υ.Απόφαση οικ.34715/785 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (fek_b_2414_2018.pdf)  »25-6-2018 Απόφαση 32126/1463 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» (fek_b_2404_2018.pdf)  

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την ΑΡΓΙΑ της 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.


Επειδή διατυπώθηκαν από ορισμένα  έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα αντιρρήσεις  στις συνέπειες που αναφέραμε  με το από  20-12-2017 σημείωμά  μας,  τις οποίες επιφέρει για τους εργαζομένους η καθιέρωση με Υπουργική Απόφαση της  26ης  Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, είμαστε υποχρεωμένοι, αφού τους ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας έδωσαν να δικαιολογήσουμε τις απόψεις μας αυτές,  συμπληρωματικά  με τα όσα αναφέρουμε στο σημείωμά μας να προσθέσουμε και τα εξής:


Βασική  θέση της  θεωρίας του δικαίου  για την εφαρμογή στην  πράξη μιας διάταξης νόμου  ή άλλου κανονιστικού κανόνα, είναι ότι θα πρέπει να εξετάζεται από τον εφαρμοστή του νόμου,  πρώτα ο σκοπός της έκδοσης ή της ψήφισής του προς ερμηνεία  κανόνα, δεύτερο  η έκταση ισχύος του  και τρίτο και σπουδαιότερο  το πνεύμα του συντάκτη ή του νομοθέτη του κανόνα.


Σύμφωνα με τις τις βασικές αρχές του δικαίου, υπενθυμίζουμε ότι  οι ημέρες  αργίας  κάθε έτους, όπως  οι  αργίες  αυτές έχουν  συμπληρωθεί   με την εορτή  της 15ης Αυγούστου, ορίζονται από το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 και διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις  για τις συνέπειές τους  στους εργαζομένους  που δεν θα εργασθούν κατ΄ αυτές,  αφού είναι δεδομένο ότι οι εορτές αυτές, σύμφωνα με  την Κ.Υ.Α. 8900/1946 όπως ισχύει, εξομοιώνονται προς ημέρα Κυριακή και στους απασχολουμένους κατ΄ αυτές καταβάλλεται το νόμιμο ή συμφωνημένο  ημερομίσθιό τους  προσαυξημένο κατά 75%. 

Στην προκειμένη περίπτωση  η Υ.Α. με την οποία καθιερώθηκε  η 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρου 4  του Β.Δ. 748/1966, σύμφωνα με το οποίο με  αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας δύναται  να ορίζονται και άλλες εορτές  ως  ημέρες  υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας  γενικώς  ή τοπικώς κ.λπ..  Επικαλούμενη  επομένως βασικά  τη διάταξη αυτή  του Β.Δ. 748/1966 η Υπουργός Εργασίας,  εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση  αυτή  με την οποία  ουσιαστικά εντάσσει στις λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του Β.Δ. 748/1966 και την 26η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Οι συνέπειες  των υποχρεωτικών ημερών αργίας  του παραπάνω Β.Δ.  ορίζονται από  το Ν.Δ. 3755/1957,  και επομένως οι διατάξεις του Ν.Δ. αυτού  θα πρέπει να  εφαρμοσθούν  και για την νέα αυτή υποχρεωτική ημέρα αργίας, κατά την ορθή άποψη θεωρίας, αλλά  και σύμφωνα με την αριθμ. 208/1982 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης, η οποία έκρινε σχετικά  για την με απόφαση του τότε Νομάρχη Θεσ/νίκης καθιερωθείσα ημέρα υποχρεωτικής αργίας των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει  της πόλης αυτής κατά την 26η Οκτωβρίου ημέρα εορτής του Αγ. Δημητρίου, χωρίς να ορίζονται ρητά στην απόφαση του Νομάρχη οι συνέπειες της απόφασής του  για τους εργαζομένους. 

Εξ άλλου  να ληφθεί  υπόψη ότι  με τοπικής ισχύος Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις από το έτος 1930, έχει  καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής  αργίας των επιχειρήσεων γενικά, η 26η Δεκεμβρίου. Επίσης με τους θεσμικούς όρους μιας μεγάλης σειράς Σ.Σ.Ε.  ή Δ.Α.( βλέπε σχετικά βιβλίο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ σελ. 203 κ. επ. Έκδοση ΠΙΜ 2014) έχει συμφωνηθεί η ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία,  με την διευκρίνιση ότι στους εργαζομένους κατά αυτή θα καταβάλλεται το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.


Εφόσον όλα τα παραπάνω, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι είναι σε γνώση της Υπουργού Εργασίας,  η οποία εξέδωσε την Υ.Α. αυτή  και εφόσον  θεωρία και νομολογία έστω και με αντιφατική αιτιολογία,  έχουν δεχθεί  ότι  οι πρόσθετες υποχρεωτικές ημέρες αργίας , που καθιερώνονται   με βάση το Β.Δ. 748/1966, ή που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του Β.Δ. αυτού, σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου 4 του Β.Δ. αυτού, έχουν τις συνέπειες  που ορίζονται  από το Ν.Δ. 3755/1957 για τις  όμοιες  εορτές του  Β.Δ. 748/1966, θα πρέπει να δεχθούμε αναντίρρητα τις συνέπειες  που έχει για τους εργαζομένους  όλης της Χώρας , ενιαίως πλέον, η  εκδοθείσα  Υ.Α.   αυτή  η οποία,   χωρίς να επιφέρει τις περιγραφόμενες  στο σημείωμά μας συνέπειες, θα ήταν  περιττή  και αναποτελεσματική  ως προς τον σκοπό της έκδοσής της εφόσον όπως προαναφέραμε, η ημέρα αυτή σε μεγάλη έκταση της Χώρας ίσχυε από ετών  ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με τις  συνέπειες των λοιπών αργιών του Β.Δ. 748/1966.

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

 

Νομικός Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων    

Copyright 2017 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

 

 

 Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΑΡΓΙΑ  ΤΗΣ 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ


Επειδή  μετά το ενημερωτικό σημείωμά μας  για τις συνέπειες της καθιέρωσης  με Υπουργική Απόφαση  της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας διατυπώθηκαν και αντίθετες απόψεις  στηριζόμενες στη νομικίστικη άποψη  ότι  η Υ.Α. αυτή δεν επιφέρει  τις συνέπειες  των λοιπών  αργιών του Β.Δ. 748/1966 , αφού παράλληλα με  το άρθρο 4 του Β.Δ. αυτού η  Υ.Α. αυτή  δεν  επικαλείται και τις  διατάξεις του Ν.Δ.  3755/1957,  πληροφορούμε τους συνεργάτες της εταιρείας μας, ότι  με βάση τη τελευταία νομολογιακή θέση του έτους 1982,  στην οποία στηρίχθηκε η  άποψή μας, με την οποία ρητά  κρίθηκε ότι  οι  ημέρες αργίας που καθιερώνονται με Υ.Α.  σε εκτέλεση, των διατάξεων του Β.Δ. αυτού,  εξομοιώνονται με τις λοιπές ημέρες αργίας. Αν επομένως  το Υπουργείο Εργασίας  εξέδωσε  την Υ.Α. αυτή απλά  για να παραμείνουν κλειστές κα την   ημέρα αυτή  οι επιχειρήσεις  χωρίς  την υποχρέωση καταβολής του ημερομισθίου  στους εργαζομένους που δεν θα εργασθούν κατ΄ αυτή, στερώντας τους από ένα αναγκαίο για τις ημέρες που διερχόμαστε, ημερομίσθιο, ας το δηλώσει  ευθέως με ανακοίνωσή του  ιδιαίτερα   προς τους εργαζομένους, για να το αντιληφθούν και να το κρίνουν.
Άλλωστε  η έκδοση της Υ.Α. αυτής  με το  αντίθετο προς την άποψή μας  περιεχόμενο ήταν περιττή, αφενός επειδή η ημέρα αυτή  έχει καθιερωθεί  ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων από το έτος 1930 που εξακολουθούν να ισχύουν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και  με μία άλλη σειρά θεσμικών  όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων  που εξακολουθούν, κατά την κατά καιρούς διατυπωθείσα άποψη του Υπουργείου Εργασίας, να δεσμεύουν εργοδότες και εργαζομένους  παρά τη λήξη της ισχύος τους, η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία με τις συνέπειες των λοιπών  αργιών του Β. Δ. 748/1966 και αφετέρου  η στέρηση του ημερομισθίου της ημέρας αυτής από τους  εργαζομένους  έπρεπε, με βάση τους κανόνες της χρηστής διοίκησης να προκύπτει ευθέως  από τις  διατάξεις της  Υ.Α.  για να αποφεύγονται οι  ανεπίτρεπτες για τις ημέρες αυτές, αντιπαραθέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Τελικά έχουμε την άποψη ότι τις νομικές αυτές διαφορές απόψεων, αν δεν τις  επιλύσει  το ίδιο το Υπουργείο που τις δημιούργησε με νομοθετική ρύθμιση, θα τις  λύσουν εν καιρώ τα δικαστήρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ                         

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

33°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 21%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 23 ΙΟΥΛ 2018

    Κυρίως ηλιοφάνεια 36°C 27°C

  • 24 ΙΟΥΛ 2018

    Μερική συννεφιά 31°C 26°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή