»21-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka_1.pdf)  »18-1-2019 Εγκύκλιος 1/2019 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α 62) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. (egg_1_efka.pdf)  »16-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  »15-1-2019 Γεν. Έγγραφο Σ61/2/50588 Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών (egg_s61_2_50588.pdf)  »14-1-2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ (egg_25_47039.pdf)  »8-1-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (egg_s80_1_16692_b.pdf)  »31-12-2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. (egg_s40_81_1546886.pdf)  »31-12-2018 Αρ Αποφ. Φ.80100/50885/3033 ΦΕΚ Β' 5987 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. (fek_b_5987_2018.pdf)  »27-12-2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) (egg_68377_3248.pdf)  »24-12-2018 Εγκύκλιος 52 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (egg_52_efka.pdf)  »20-12-2018 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (0,24%) έτους 2019 (laek_024_2019.pdf)  »20-12-2018 Εγκύκλιος Φ11321/οικ.64690/1469 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019 (egg_f11321_64690_1469.pdf)  

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018  Π.Κ.6 / 29-3-2018

Στην Αθήνα, σήμερα την 28 Μαρτίου 2018, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:
Αφενός :
α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),
όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τη σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ για το έτος 2018.
Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.


ΑΡΘΡΟ 2

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν από κοινού στην Κυβέρνηση το αίτημα για ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης που προβλέπει η ΔΣΕ 144 «περί των τριμερών διαβουλεύσεων για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας» με σκοπό την ενίσχυση της διαρκούς τριμερούς διαβούλευσης και του συστηματικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογονήσουν τον κοινωνικό διάλογο, διμερή και τριμερή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικά υπαρκτά προβλήματα του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας.
Στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΕΓΣΣΕ, περιλαμβάνονται οι κοινές δράσεις και τα έργα που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστήσουν κοινές τεχνικές ομάδες μελέτης για τα ακόλουθα θέματα:
• Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
• Επανεκκίνηση επιχειρήσεων – Διάσωση θέσεων εργασίας
• Κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις

και να αναλάβουν κοινά έργα για τα ακόλουθα θέματα:
• το Μέλλον της Εργασίας
• την Επαγγελματική Κατάρτιση

ΑΡΘΡΟ 6

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις δεσμεύσεις της χώρας μετά και την Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, συμφωνούν να ζητήσουν με κοινό τους υπόμνημα την προσθήκη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (του άρθρου 44 του ν.4414/2016) ενός κοινού εκπροσώπου των εργοδοτικών οργανώσεων, που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, και ενός εκπροσώπου της ΓΣΕΕ.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν στη διαμόρφωση πολιτικής και δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη χώρα, και ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία μετάβασης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαδικασία που άλλωστε είναι αναγκαία δεδομένης της δέσμευσης της χώρας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030).
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται τον όρο της Δίκαιης Μετάβασης των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα εξασφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη όταν θα υπάρξει ανάγκη αναδιάταξης, επανακατάρτισης και ανακατανομής τους. Δίκαιη Μετάβαση είναι ο συνδυασμός σχεδίων, πολιτικών και επενδύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας, ταυτόχρονα, τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και μετριάζοντάς τις ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη για τη χώρα, που είναι και το ζητούμενο, σε συμφωνία και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους για αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση του ΕΛΙΝΥΑΕ (μετά την είσοδο και του ΣΕΤΕ), με την συμμετοχή όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Προσάρτημα ΙΙ ΕΓΣΣΕ 2017).

ΑΡΘΡΟ 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΣΕΒ

Ο Πρόεδρος​​​​​​ Ο Εκτ. Αντιπρόεδρος

Θ. Φέσσας Κ. Μπίτσιος

Για τη ΓΣΕΒΕΕ

Ο Πρόεδρος​​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Καββαθάς Γ. Κουράσης

Για την ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος​​​​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κορκίδης Γ .Καρανίκας

Για τον ΣΕΤΕ

Ο Πρόεδρος​​​​​​​ Ο Γεν .Γραμματέας

Γ. Ρέτσος ​ Γ. Βερνίκος

Για τη ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος​​​​​​​ Ο Γεν .Γραμματέας

Γ. Παναγόπουλος Ν. Κιουτσούκης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΕΓΣΣΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογονήσουν τον κοινωνικό διάλογο, διμερή και τριμερή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικά υπαρκτά προβλήματα του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας.
Στο παρόν Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΕΓΣΣΕ, περιλαμβάνονται οι κοινές δράσεις και τα έργα που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη.
Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστήσουν κοινές τεχνικές ομάδες μελέτης για τα ακόλουθα θέματα:
• Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
• Επανεκκίνηση επιχειρήσεων – Διάσωση θέσεων εργασίας
• Κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις

και να αναλάβουν κοινά έργα για τα ακόλουθα θέματα:
• το Μέλλον της Εργασίας
• την Επαγγελματική Κατάρτιση

Ειδικότερα:

1. Σύσταση ομάδων μελέτης

• Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στόχος είναι να δημιουργηθεί και στη χώρα μας ένα πρόσθετο, αξιόπιστο, δίχτυ ασφαλείας για τους απόμαχους της εργασίας. Για το σκοπό αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη της ΕΓΣΣΕ θα συστήσουν τεχνική ομάδα μελέτης η οποία, αφού αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές, θα εισηγηθεί στις Διοικήσεις των οργανώσεων τους τα εξής:
i. Ποια είναι τα επιθυμητά σημεία βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία.
ii. Ποιό θα μπορούσε να είναι το σχήμα ενός νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση.
iii. Ποιές θα μπορούσαν να είναι οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ενός τέτοιου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη τους ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς της τρέχουσας συγκυρίας τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.
Μετά την εξαγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων από τη μελέτη, τα Προεδρεία των εθνικών κοινωνικών εταίρων θα συναντηθούν εντός εύλογου χρόνου για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν.

• Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων – Διάσωση Θέσεων Εργασίας
Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη θα εξετάσουν την ωρίμανση μιας πρότυπης, πιλοτικής δράσης που θα κινητοποιήσει κεφάλαια, τεχνογνωσία και ανθρώπους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και από τον ιδιωτικό τομέα.
Τα μέρη θα συστήσουν κοινή τεχνική ομάδα μελέτης η οποία θα εισηγηθεί για την ανάληψη πιλοτικής πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της αγοράς, εντός και εκτός της χώρας, δημιουργώντας προϋποθέσεις «επανεκκίνησης». Η τεχνική ομάδα μελέτης θα έχει ως αντικείμενο :
i. να θέσει το πλαίσιο της υποστηρικτικής υποδομής που χρειάζεται (θεσμικά, λειτουργικά) και να εξειδικεύσει περαιτέρω το ακριβές αντικείμενο της παρέμβασης,
ii. να επιζητήσει την υποστήριξη (τεχνική και χρηματοδοτική) από φορείς της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, ιδίως Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΙΒ/EIF, EBRD, ILO κλπ),
iii. να υποδείξει πόρους χρηματοδότησης της «επανεκκίνησης» σε πιλοτική βάση, έξω από την κρατική χρηματοδότηση,

iv. να προτείνει αρχές, κανόνες και διαδικασίες που θα προστατεύσουν την πρωτοβουλία αυτή και τους μιμητές της από τον ηθικό κίνδυνο και θα διασφαλίσουν την διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας.
Ο ρόλος των εθνικών κοινωνικών εταίρων δεν είναι να διαχειριστούν οι ίδιοι χρηματοδοτικούς πόρους ή μεμονωμένες περιπτώσεις αναδιάρθρωσης. Είναι να προκαλέσουν την ίδρυση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας με ιδιωτικά και διεθνή κεφάλαια και με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, να θέσουν τους κανόνες που θα διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την καλύτερη προστασία από στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και την αποφυγή κρατικού παρεμβατισμού. Επίσης οι κοινωνικοί εταίροι θα παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων αυτών και κατά την φάση της λειτουργίας, μετά δε την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας για επαρκές διάστημα, θα επιδιώξουν να κινητοποιηθεί η αγορά ώστε να πολλαπλασιαστούν οι πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα.


• Κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις

Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη θα συστήσουν τεχνική ομάδα μελέτης η οποία θα εισηγηθεί στις Διοικήσεις των οργανώσεων τους, μέχρι το φθινόπωρο του 2018, τα αναγκαία βήματα ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των κοινωνικών εταίρων στις αναγκαίες διαθέσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες και σε στοιχεία από πηγές όπως η ΕΡΓΑΝΗ, ο ΕΦΚΑ, η ΕΛΣΤΑΤ, κλπ, και μέτρα με σκοπό να ενισχυθούν οι καλόπιστες συλλογικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τα κείμενα του ILO (Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Συστάσεις, Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης 2017, μελέτη για τις παραγωγικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα 2014) και την κοινή Δήλωση των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στο Gothenburg.

2. Κοινά έργα

Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΕΓΣΣΕ θα αναλάβουν πρωτοβουλία, κατά τη διάρκεια του 2018, για την από κοινού αντιμετώπιση των εξής δύο στρατηγικών ζητημάτων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία :
• το Μέλλον της Εργασίας
• την Επαγγελματική Κατάρτιση

Για τα θέματα του Μέλλοντος της Εργασίας, όπως έχουν προταθεί από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, θα αναληφθεί πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δομημένης διμερούς διαβούλευσης.
Για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης, που είναι κρίσιμα για την επάνοδο της παραγωγικής βάσης σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και συνακόλουθη αύξηση των θέσεων εργασίας, θα εξετασθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της επαγγελματικής ενδο-επιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής κατάρτισης των εργαζομένων, και εναλλακτικές λύσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΛΑΕΚ (ΕΛΕΚΠ).

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

4°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 81%

Αέρας: 14.48 km/h

  • 04 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 7°C 1°C

  • 05 ΙΑΝ 2019

    Μερική συννεφιά 5°C 1°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή