»17-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Σ81/41/999429 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 περί προσδιορισμού του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις. (egg_81_41_999429.pdf)  »14-8-2018 Εγκύκλιος 35 ΕΦΚΑ Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου (egg_35_efka.pdf)  »13-8-2018 Εγκύκλιος 34 ΕΦΚΑ Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα (egg_34_efka.pdf)  »9-8-2018 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ. 831/982402: Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών (egg_831_982402.pdf)  »6-8-2018 Εγκύκλιος Δ12α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 42979/1044 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018 (egg_42979_1044.pdf)  »2-8-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ 787/958407 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους (egg_787_958407.pdf)  »1-8-2018 Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.146/2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων. (egg_gnomodotisi_146_2018_nsk.pdf)  »27-7-2018 Εγκύκλιος Φ11221/493/5 Σύνταξη λόγω θανάτου (egg_11221_493_5.pdf)  »26-7-2018 Εγκύκλιος 41366/1888 Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001). (egg_41366_1888.pdf)  »26-7-2018 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. (egg_770_934585.pdf)  »26-7-2018 Απόφαση 39278/1823 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας (fek_b_3001_2018.pdf)  »25-7-2018 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους. (egg_33_efka.pdf)  

ΘΕΜΑ: Διάκριση ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ.

Εισαγωγή:
Ο θεσμός της μαθητείας δεν κατήργησε το θεσμό της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. η οποία και συνεχίζει να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και Υπουργικές Αποφάσεις  (Αναλυτική παρουσίαση όλων των διατάξεων των προϋποθέσεων, τον υπόχρεο καταβολής των εισφορών, τα ποσοστά ασφαλίστρου, την  απεικόνιση της ασφάλισης, την αποζημίωση, την υποβολή ή μη πίνακα προσωπικού κ.λπ. μπορείτε να πληροφορηθείτε στο   αφιέρωμα του περιοδικού Συν Εργασία του μηνός Απριλίου 2018 στο οποίο πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου δημοσιεύσαμε αφιέρωμα 26 σελίδων για την πρακτική άσκηση Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι.–ΑΕΙ τη μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ , τη μαθητεία Ι.Ε.Κ. –Σ.Ε.Κ. – τάξη μαθητείας Μεταλυκειακού έτους).


       Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 3-6-1952 ,που εξακολουθεί να ισχύει, μαθητές τεχνίτες κατά την έννοια του Δ/τος αυτού, καλούνται  οι κατά τις διατάξεις αυτού απασχολούμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση προς εκμάθηση  τέχνης και λαμβάνοντες ταυτόχρονα συναφή θεωρητική μόρφωση.  Οι οπωσδήποτε άλλως εργαζόμενοι  προς εκμάθηση τέχνης καλούνται απλώς μαθητευόμενοι.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει  ότι  στην πράξη  δημιουργούνται δύο μορφές και είδη  σύμβασης  μαθητευομένων μισθωτών. Η πρώτη είναι αυτή του διϋκού  λεγόμενου συστήματος κατά το οποίο  οι μαθητευόμενοι   που  παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης τέχνης  σε σχολή του ΟΑΕΔ ή άλλη ιδιωτική σχολή ( Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. κλπ)   υπογράφουν παράλληλα με  εργοδότη του κλάδου των σπουδών τους σχετική σύμβαση μαθητείας και η δεύτερη αυτή που  υπογράφει ο ανήλικος  εργαζόμενος μέχρι 18 ετών, ο οποίος δεν είναι παράλληλα μαθητής τεχνικής σχολής, με οποιοδήποτε εργοδότη με σκοπό την πρακτική ενημέρωσή του  στους κανόνες άσκησης της συγκεκριμένης τέχνης που επιλέγει.

Με την υπ αριθμ. Κ1/118932/2017 Κ.Υ.Α.για τις συμβάσεις μαθητείας του διϋκού συστήματος  ορίζεται ότι  η  σύμβαση αυτή αποτελείται από δύο τμήματα : α) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο  Ι.Ε.Κ. και β) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο χώρο εργασίας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας του τύπου αυτού  επιμερίζεται σε 192 ώρες  κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και 768 ώρες  μαθητείας στο χώρο εργασίας . Οι μαθητές  του συστήματος αυτού  για την παροχή εργασίας στο χώρο εργασίας  λαμβάνουν αποζημίωση  ίση με το 75%  του νομοθετημένου μισθού  του Ν. 4093/2012 με την ηλικιακή του διάκρισή τους πάνω ή κάτω των 25 ετών,  και μέρος της αμοιβής του επιδοτείται  από  το Υπουργείο Παιδείας  και  η διαφορά της  καταβάλλεται από τον εργοδότη που δέχεται τον μαθητή  να πραγματοποιήσει τις σπουδές του στην επιχείρησή του,  ο οποίος βαρύνεται και με το   κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητών στον Ε.Φ.Κ.Α. στον οποίο ασφαλίζεται  ως μισθωτός που υπολογίζονται στο ήμισυ των αποδοχών του μαθητή.

Η ασφάλιση των μαθητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α. γίνεται   για τους κινδύνους  κύριας και επικουρικής σύνταξης  και υγειονομικής περίθαλψης  ή ακόμη και για τον επαγγελματικό κίνδυνο  ή  με εισφορά  υπέρ των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων , αν βεβαίως  για την ειδικότητα του μαθητή  έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας του τ. Ι.Κ.Α.  Αντίθετα  σύμφωνα με  την Κ.Υ.Α 139931/08-09-2015, και Κ1/54877/11-4-2017 με τις οποίες τροποποιήθηκαν παλαιότερες διατάξεις, Πρακτική Άσκηση  Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  αποτελεί   η  παροχή  πρακτικών γνώσεων   στο  γνωστικό  αντικείμενο των σπουδών των Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  από επιχειρήσεις  ή Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται μετά το τέλος των θεωρητικών τους μαθημάτων  στις αίθουσες των Ι.Ε.Κ., και που  αποτελεί  προϋπόθεση  για τη λήψη του πτυχίου  τους.

Η Πρακτική  άσκηση  διαρκεί  υποχρεωτικά  για  960  ώρες  στο χώρο εργασίας. Ιδιαιτερότητες όρων πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης ορίζονται  προκειμένου  για  σπουδαστές  στα  Ι.Ε.Κ.  και Α.Σ.Τ.Ε για τους οποίους  προβλέπεται αφενός η καταβολή αποδοχών  από τις επιχειρήσεις   στις οποίες πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση  και αφετέρου  η   ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. και  η γνωστοποίηση της  παρουσίας των σπουδαστών αυτών στην επιχείρηση στο Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ  του Υπουργείου Εργασίας  με το έντυπο Ε3-4 .


Σημαντική ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προς αποφυγή παρερμηνειών ή λανθασμένης πληροφόρησης θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές των Ι.Ε.Κ. δεν ισχύει γενικά ως Κανόνας ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού δεδομένου ότι για τους ασκούμενους πρακτικά σπουδαστές   των Ι.Ε.Κ. και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει ρητή υποχρέωση για  αναγραφή αυτών στον πίνακα προσωπικού των επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

Copyright 2018 Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

30°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 32%

Αέρας: 28.97 km/h

  • 20 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 26°C

  • 21 ΑΥΓ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 23°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή