»23-5-2018 Γεν. Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.547/669753 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών ...Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. (egg_547_669753.pdf)  »18-5-2018 Απόφαση Δ15΄/Δ΄/20097/522 ΦΕΚ Β΄1725/ 2018 Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ (fek_b_1725_2018.pdf)  »16-5-2018 Εγκύκλιος 24 ΕΦΚΑ: Oδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017 (egg_24_efka.pdf)  »16-5-2018 Απόφαση αρ.7991/158 ΦΕΚ Β΄ 1687/ 15-5-2018 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. (fek_b_1687_2018.pdf)  »15-5-2018 Εγκύκλιος 5/2018 ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ (egg_5_edoeap.pdf)  »11-5-2018 Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ Αρ πρωτ. 606327: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_23_efka.pdf)  »11-5-2018 Έγγραφο 616466 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 (egg_616466.pdf)  »10-5-2018 Απόφαση Φ20155/25187/Δ16.624 ΦΕΚ Β΄1582/8-5-2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) (fek_b_1582_2018.pdf)  »9-5-2018 Απόφαση Φ80100/οικ17630/943 Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υ (fek_b_1560_2018.pdf)  »2-5-2018 Γεν. Έγγραφο Σ45/2/568494 Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ (egg_s45_2_568494.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Αρ. Πρωτ 569143 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 (egg_569143.pdf)  »2-5-2018 Έγγραφο Σ22/1 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017 (egg_s22_1.pdf)  

ΘΕΜΑ: Διάκριση ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ.

Εισαγωγή:
Ο θεσμός της μαθητείας δεν κατήργησε το θεσμό της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. η οποία και συνεχίζει να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και Υπουργικές Αποφάσεις  (Αναλυτική παρουσίαση όλων των διατάξεων των προϋποθέσεων, τον υπόχρεο καταβολής των εισφορών, τα ποσοστά ασφαλίστρου, την  απεικόνιση της ασφάλισης, την αποζημίωση, την υποβολή ή μη πίνακα προσωπικού κ.λπ. μπορείτε να πληροφορηθείτε στο   αφιέρωμα του περιοδικού Συν Εργασία του μηνός Απριλίου 2018 στο οποίο πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου δημοσιεύσαμε αφιέρωμα 26 σελίδων για την πρακτική άσκηση Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι.–ΑΕΙ τη μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ , τη μαθητεία Ι.Ε.Κ. –Σ.Ε.Κ. – τάξη μαθητείας Μεταλυκειακού έτους).


       Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 3-6-1952 ,που εξακολουθεί να ισχύει, μαθητές τεχνίτες κατά την έννοια του Δ/τος αυτού, καλούνται  οι κατά τις διατάξεις αυτού απασχολούμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση προς εκμάθηση  τέχνης και λαμβάνοντες ταυτόχρονα συναφή θεωρητική μόρφωση.  Οι οπωσδήποτε άλλως εργαζόμενοι  προς εκμάθηση τέχνης καλούνται απλώς μαθητευόμενοι.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει  ότι  στην πράξη  δημιουργούνται δύο μορφές και είδη  σύμβασης  μαθητευομένων μισθωτών. Η πρώτη είναι αυτή του διϋκού  λεγόμενου συστήματος κατά το οποίο  οι μαθητευόμενοι   που  παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης τέχνης  σε σχολή του ΟΑΕΔ ή άλλη ιδιωτική σχολή ( Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. κλπ)   υπογράφουν παράλληλα με  εργοδότη του κλάδου των σπουδών τους σχετική σύμβαση μαθητείας και η δεύτερη αυτή που  υπογράφει ο ανήλικος  εργαζόμενος μέχρι 18 ετών, ο οποίος δεν είναι παράλληλα μαθητής τεχνικής σχολής, με οποιοδήποτε εργοδότη με σκοπό την πρακτική ενημέρωσή του  στους κανόνες άσκησης της συγκεκριμένης τέχνης που επιλέγει.

Με την υπ αριθμ. Κ1/118932/2017 Κ.Υ.Α.για τις συμβάσεις μαθητείας του διϋκού συστήματος  ορίζεται ότι  η  σύμβαση αυτή αποτελείται από δύο τμήματα : α) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο  Ι.Ε.Κ. και β) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο χώρο εργασίας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας του τύπου αυτού  επιμερίζεται σε 192 ώρες  κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και 768 ώρες  μαθητείας στο χώρο εργασίας . Οι μαθητές  του συστήματος αυτού  για την παροχή εργασίας στο χώρο εργασίας  λαμβάνουν αποζημίωση  ίση με το 75%  του νομοθετημένου μισθού  του Ν. 4093/2012 με την ηλικιακή του διάκρισή τους πάνω ή κάτω των 25 ετών,  και μέρος της αμοιβής του επιδοτείται  από  το Υπουργείο Παιδείας  και  η διαφορά της  καταβάλλεται από τον εργοδότη που δέχεται τον μαθητή  να πραγματοποιήσει τις σπουδές του στην επιχείρησή του,  ο οποίος βαρύνεται και με το   κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητών στον Ε.Φ.Κ.Α. στον οποίο ασφαλίζεται  ως μισθωτός που υπολογίζονται στο ήμισυ των αποδοχών του μαθητή.

Η ασφάλιση των μαθητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α. γίνεται   για τους κινδύνους  κύριας και επικουρικής σύνταξης  και υγειονομικής περίθαλψης  ή ακόμη και για τον επαγγελματικό κίνδυνο  ή  με εισφορά  υπέρ των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων , αν βεβαίως  για την ειδικότητα του μαθητή  έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας του τ. Ι.Κ.Α.  Αντίθετα  σύμφωνα με  την Κ.Υ.Α 139931/08-09-2015, και Κ1/54877/11-4-2017 με τις οποίες τροποποιήθηκαν παλαιότερες διατάξεις, Πρακτική Άσκηση  Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  αποτελεί   η  παροχή  πρακτικών γνώσεων   στο  γνωστικό  αντικείμενο των σπουδών των Σπουδαστών Ι.Ε.Κ.,  από επιχειρήσεις  ή Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται μετά το τέλος των θεωρητικών τους μαθημάτων  στις αίθουσες των Ι.Ε.Κ., και που  αποτελεί  προϋπόθεση  για τη λήψη του πτυχίου  τους.

Η Πρακτική  άσκηση  διαρκεί  υποχρεωτικά  για  960  ώρες  στο χώρο εργασίας. Ιδιαιτερότητες όρων πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης ορίζονται  προκειμένου  για  σπουδαστές  στα  Ι.Ε.Κ.  και Α.Σ.Τ.Ε για τους οποίους  προβλέπεται αφενός η καταβολή αποδοχών  από τις επιχειρήσεις   στις οποίες πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση  και αφετέρου  η   ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. και  η γνωστοποίηση της  παρουσίας των σπουδαστών αυτών στην επιχείρηση στο Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ  του Υπουργείου Εργασίας  με το έντυπο Ε3-4 .


Σημαντική ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προς αποφυγή παρερμηνειών ή λανθασμένης πληροφόρησης θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές των Ι.Ε.Κ. δεν ισχύει γενικά ως Κανόνας ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού δεδομένου ότι για τους ασκούμενους πρακτικά σπουδαστές   των Ι.Ε.Κ. και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει ρητή υποχρέωση για  αναγραφή αυτών στον πίνακα προσωπικού των επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

Copyright 2018 Επιστημονική Ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Μερική συννεφιά

24°C

ΑΘΗΝΑ

Μερική συννεφιά

Υγρασία: 51%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 26 ΜΑΙ 2018

    Κυρίως ηλιοφάνεια 28°C 21°C

  • 27 ΜΑΙ 2018

    Μερική συννεφιά 28°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή