»23-7-2018 Εγκύκλιος 31 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης ....περί ρύθμισης οφειλών. (egg_31_efka.pdf)  »19-7-2018 Εγκύκλιος 40090/Δ1.14024 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 240 (egg_40090_D1.14024.pdf)  »19-7-2018 Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφ. Α΄ του Τμήμ. Θ΄ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α΄62)... περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (egg_30_efka.pdf)  »Ν.4554/2018 ΦΕΚ Α΄ 130 / 18-7-2018 (n_4554_2018.pdf)  »17-7-2018 Εγκύκλιος Φ.80000/ οικ.34136/2065 Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (egg_f80000_34136_2065.pdf)  »16-7-2018 Απόφαση Φ.10043 / 3018/Δ18.153 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ) (egg_f10043_3018_18153.pdf)  »10-7-2018 K.Y.A. οικ.35490/Δ1/12465 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους. (fek_b_2725_2018.pdf)  »29-6-2018 Εγκύκλιος 29 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977 Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης (egg_29_efka.pdf)  »29-6-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.827963 Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας (egg_827963.pdf)  »27-6-2018 Εγκύκλιος Φ.10141/οικ.33777/878 Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών (egg_f10141_33777_878.pdf)  »26-6-2018 Κ.Υ.Απόφαση οικ.34715/785 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (fek_b_2414_2018.pdf)  »25-6-2018 Απόφαση 32126/1463 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» (fek_b_2404_2018.pdf)  

Άρθρο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ  Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  32921/2175/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Χρήστου Θ. Καρατζά

Νομικού- Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων


Το Υπουργείο  Εργασίας  εξέδωσε   την με αριθμό  32921/2175/13-6-2018 Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται    οδηγίες  για τη διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των αντί αυτών εκδιδομένων από τον ΟΜΕΔ Διαιτητικών Αποφάσεων , αναφερόμενο  στο άρθρο 11  παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Σχετικά με τις οδηγίες αυτές  ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας τα εξής:
1.    Η διάταξη   της παρ. 2 του άρθρου 11  του Ν. 1876/1990 δεν ισχύει  επί του παρόντος , αφού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου  άρθρο 37 του  Ν. 4024/2011, η ισχύς της έχει ανασταλεί  έως το τέλος  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , το οποίο,  κατά την άποψη του Υπουργείου αυτού,  λήγει την 24η Αυγούστου 2018. Οι οδηγίες επομένως που παρέχονται σήμερα με την Εγκύκλιο αυτή ,θα ισχύουν  μετά την παραπάνω ημερομηνία , εφόσον βεβαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή  και με την ψήφιση νεότερων νομοθετημάτων, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο αυτό,  δεν τροποποιηθούν πάλι οι διατάξεις  του Ν.4475/2018.


2.    Με την παρ.  2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά την λήξη  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , ορίζεται ότι  «Με  απόφασή του ο  Υπουργός  Εργασίας , που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ),  μπορεί να επεκτείνει  και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική  για όλους τους εργαζομένους του κλάδου  ή του επαγγέλματος , συλλογική σύμβαση εργασίας ( και προφανώς και Διαιτητική Απόφαση) , η οποία δεσμεύει  ήδη εργοδότες  που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Ειδικότερα  η επέκταση  ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ ( ή ΔΑ) δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του  επαγγέλματος, ανεξάρτητα  από  το είδος  της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 (του Ν. 1876/1990)» . Με την  παρ. δε  2  του άρθρου 10 του Ν. 1876/1990 ορίζεται ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ( και Δ.Α.) , υπερισχύει σε περίπτωση  συρροής με ομοιοεπαγγελματική  συλλογική σύμβαση εργασίας (ή  Δ.Α.)».
Με τις οδηγίες όμως που δίδονται  από το Υπουργείο Εργασίας για τα θέματα αυτά  με την παραπάνω  εκδοθείσα Εγκύκλιο , πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990, περιορίζεται  η  εφαρμογή τους   μόνο για την κήρυξη υποχρεωτικών των  κλαδικών , κατά την έννοια της  διάταξης του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, συλλογικών συμβάσεων εργασίας  και διαιτητικών Αποφάσεων,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  με αυτή  (ηθελημένα ή εκ παραδρομής)  η διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι οποίες θα υπογράφονται στο μέλλον, αφού  και  το είδος αυτό των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να υπογράφονται με αυτό  Σ.Σ.Ε. ή να εκδίδονται  αντίστοιχες Διαιτητικές αποφάσεις.
Αν μέχρι την έναρξη  της ισχύος  των διατάξεων αυτών (Αύγουστος 2018) δεν εκδοθεί συμπληρωματική σχετική  Εγκύκλιος Οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ή  δεν θα  είναι δυνατή η κήρυξη υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών (ομοιοεπαγγλεματικών) , ελλείψει σχετικών στοιχείων από το ΣΤΑΚΟΔ και το Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ ,  ή  θα εφαρμόζονται  γι΄ αυτές τις συλλογικές ρυθμίσεις όσα προβλέπονται στο Ν. 1876/1990 .
Για την παράλειψη αυτή του Υπουργείου Εργασίας  τελούμε εν αναμονή για να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας εν καιρώ.     

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Κυρίως Συννεφιά

33°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως Συννεφιά

Υγρασία: 21%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 23 ΙΟΥΛ 2018

    Κυρίως ηλιοφάνεια 36°C 27°C

  • 24 ΙΟΥΛ 2018

    Μερική συννεφιά 31°C 26°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή