»19-9-2018 Τροπολογία διαδικασίας για τον Κατώτατο μισθό (katotatos misthos.pdf)  »19-9-2018 Απόφαση C-41/17 Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Apofasi_C-41_17_EU.pdf)  »13-9-2018 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (egg_42_efka.pdf)  »13-9-2018 Εγκύλιος 41 ΕΦΚΑ: Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018 (egg_41_efka.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47421/2637 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.1.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων. (fek_b_3940_2018.pdf)  »11-9-2018 Απόφαση οικ 47420/2636 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου και του από 30.3.2018 Προσαρτήματος στην Τοπ (fek_b_3940_2018.pdf)  »12-9-2018 Εγκύκλιος Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034 Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (f80000_d17_46340_1034.pdf)  »10-9-2018 Απόφαση 40860/3387 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) της είσπραξης των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ. (fek_b_3933_2018.pdf)  »7-9-2018 Εγκύκλιος Γ36/02/353 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (egg_40_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου (egg_39_efka.pdf)  »6-9-2018 Εγκύκλιος 38 ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων. (egg_38_efka.pdf)  »4-9-2018 Εγκύκλιος Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957 Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (egg_484_1051957.pdf)  

Άρθρο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ  Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  32921/2175/ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Χρήστου Θ. Καρατζά

Νομικού- Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων


Το Υπουργείο  Εργασίας  εξέδωσε   την με αριθμό  32921/2175/13-6-2018 Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται    οδηγίες  για τη διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των αντί αυτών εκδιδομένων από τον ΟΜΕΔ Διαιτητικών Αποφάσεων , αναφερόμενο  στο άρθρο 11  παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Σχετικά με τις οδηγίες αυτές  ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας τα εξής:
1.    Η διάταξη   της παρ. 2 του άρθρου 11  του Ν. 1876/1990 δεν ισχύει  επί του παρόντος , αφού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου  άρθρο 37 του  Ν. 4024/2011, η ισχύς της έχει ανασταλεί  έως το τέλος  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , το οποίο,  κατά την άποψη του Υπουργείου αυτού,  λήγει την 24η Αυγούστου 2018. Οι οδηγίες επομένως που παρέχονται σήμερα με την Εγκύκλιο αυτή ,θα ισχύουν  μετά την παραπάνω ημερομηνία , εφόσον βεβαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή  και με την ψήφιση νεότερων νομοθετημάτων, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο αυτό,  δεν τροποποιηθούν πάλι οι διατάξεις  του Ν.4475/2018.


2.    Με την παρ.  2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά την λήξη  του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής , ορίζεται ότι  «Με  απόφασή του ο  Υπουργός  Εργασίας , που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ),  μπορεί να επεκτείνει  και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική  για όλους τους εργαζομένους του κλάδου  ή του επαγγέλματος , συλλογική σύμβαση εργασίας ( και προφανώς και Διαιτητική Απόφαση) , η οποία δεσμεύει  ήδη εργοδότες  που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Ειδικότερα  η επέκταση  ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ ( ή ΔΑ) δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του  επαγγέλματος, ανεξάρτητα  από  το είδος  της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 (του Ν. 1876/1990)» . Με την  παρ. δε  2  του άρθρου 10 του Ν. 1876/1990 ορίζεται ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ( και Δ.Α.) , υπερισχύει σε περίπτωση  συρροής με ομοιοεπαγγελματική  συλλογική σύμβαση εργασίας (ή  Δ.Α.)».
Με τις οδηγίες όμως που δίδονται  από το Υπουργείο Εργασίας για τα θέματα αυτά  με την παραπάνω  εκδοθείσα Εγκύκλιο , πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990, περιορίζεται  η  εφαρμογή τους   μόνο για την κήρυξη υποχρεωτικών των  κλαδικών , κατά την έννοια της  διάταξης του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, συλλογικών συμβάσεων εργασίας  και διαιτητικών Αποφάσεων,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  με αυτή  (ηθελημένα ή εκ παραδρομής)  η διαδικασία κήρυξης υποχρεωτικών των ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι οποίες θα υπογράφονται στο μέλλον, αφού  και  το είδος αυτό των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να υπογράφονται με αυτό  Σ.Σ.Ε. ή να εκδίδονται  αντίστοιχες Διαιτητικές αποφάσεις.
Αν μέχρι την έναρξη  της ισχύος  των διατάξεων αυτών (Αύγουστος 2018) δεν εκδοθεί συμπληρωματική σχετική  Εγκύκλιος Οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ή  δεν θα  είναι δυνατή η κήρυξη υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών (ομοιοεπαγγλεματικών) , ελλείψει σχετικών στοιχείων από το ΣΤΑΚΟΔ και το Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ ,  ή  θα εφαρμόζονται  γι΄ αυτές τις συλλογικές ρυθμίσεις όσα προβλέπονται στο Ν. 1876/1990 .
Για την παράλειψη αυτή του Υπουργείου Εργασίας  τελούμε εν αναμονή για να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας εν καιρώ.     

Copyright 2018 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ηλιοφάνεια

27°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 31%

Αέρας: 6.44 km/h

  • 23 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 31°C 17°C

  • 24 ΣΕΠ 2018

    Ηλιοφάνεια 32°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή