ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνταξιοδοτικά άρθρα

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την διαδοχική ασφάλιση και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης εξέδωσε το υπουργείο εργασίας

Για να δείτε την εγκύκλιο Φ.1500/οικ1681/119 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Το  άρθρο 19 του Ν. 4387/2016 αναφέρει:

Συντάξεις αγροτών γεννηθέντων το 1950
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, σχετικά με τις συντάξεις γήρατος των αγροτών που έχουν γεννηθεί το έτος 1950 και των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ξεκινάει την 1/7/2017, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς, εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την 1/1/2017. Οι συντάξεις τους πλέον υπολογίζονται με τους ενιαίους κανόνες που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας μας.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 24 Αρ. Πρωτ. Σ61/2 22-5-2017 με στοιχεία για την Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη

Για να δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ 151274/2016/0092 ΦΕΚ β΄1519/ 4-5-2017

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
β. των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ. της αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
δ. της αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την ανάγκη καταβολής προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία υπάγονται, ως προς τη συνταξιοδότηση τους, στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21-04-2017


Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναστάσιο Πετρόπουλο, εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζεται το καθεστώς για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ.
Η εγκύκλιος ορίζει ότι όλοι οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ καθώς και όσοι θα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις αυτές, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, και ασκούν αγροτική επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους.
Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση το προϊσχύον καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.

Για να δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που περιλαμβάνει οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ...για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4

Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης Συνταξιούχων βάσει του Άρθρου 44 του Νέου Ασφαλιστικού 4387/2016

Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των συνταξιούχων που για παροχές ασθένειας σε είδος καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ από 1 -7- 2016 καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της παρ. 2. του Άρθρου 38 του Ν. 3863/10 και της παρακράτησης επιπλέον μηνιαίας εισφοράς των παρ. 11 και 12 του Άρθρου 44 του Ν. 3986/11 [Άρθρο 1 παρ. 30 του Ν. 4334/15, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 44του Ν. 4387/16).

 

Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι Δημοσίου ως Μισθωτοί ή Αυτοαπασχολούμενοι

 

Οι διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται σε επιχειρήσεις εκτός του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 1 του Ν. 1256/82 ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους το αναφερόμενο όριο ηλικίας (των 55 ετών) μειώνεται κατά δύο (2) έτη (Άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3863/10, Άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3865/10, Εγκ. ΓΛΚ 157363/0092/1-11-2010 ΔΕΝ 2012 σελ. 1480).

Συνεπώς, ο συνταξιούχος του δημοσίου ή συνταξιούχος στρατιωτικός που εργάζεται ως μισθωτός και έχει συμπληρώσει το 55ο ή το 53ο έτος της ηλικίας του αντίστοιχα, δικαιούται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή ακαθάριστων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, μειώνεται κατά 70%.

Απασχόληση Συνταξιούχων βάσει του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/16 ΦΕΚ Α΄85 12-5-2016

Στους συνταξιούχους του δημοσίου εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές, από την έναρξη ισχύος του νόμου (από 12-5- 2016 παρ. 6 του Άρθρου 20 του Ν. 4387/2016) καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60 % για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Δημοσιεύθηκε Γενικό έγγραφο από το ΙΚΑ που κοινοποιεί το με αρ. πρωτ.Φ.11221/13237/199/2015/ 7-12-2016 έγγραφο Υπ. Εργασίας Κ.Α.& Κ.Α.με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Ηλιοφάνεια

19°C

ΑΘΗΝΑ

Ηλιοφάνεια

Υγρασία: 51%

Αέρας: 11.27 km/h

  • 23 ΣΕΠ 2017

    Ηλιοφάνεια 26°C 17°C

  • 24 ΣΕΠ 2017

    Μερική συννεφιά 26°C 17°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή