»25-6-2018 Απόφαση 32126/1463 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» (fek_b_2404_2018.pdf)  »22-6-2018 Απόφαση Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (fek_b_2401_2018.pdf)  »22-6-2018 Απόφαση 31556/670 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018. (fek_b_2402_2018.pdf)  »20-6-2018 Απόφαση αριθμ. οικ.34124/2768 Τροποποίηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) (fek_b_2318_2018.pdf)  »19-6-2018 Εγκύκλιος 28 ΕΦΚΑ Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (egg_28_efka.pdf)  »15-6-2018 Απόφαση Δ13/οικ.33475/1935 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (fek_b_2281_2018.pdf)  »15-6-2018 Εγκύκλιος 40133 ΟΑΕΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (egg_40133.pdf)  »15-6-2018 Απόφαση 32158/Δ1/11297 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικ (fek_b_2228_2018.pdf)  »14-6-2018 Απόφαση Φ11321/οικ31032/701 Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019 (fek_b_2227_2018.pdf)  »N.4549/2018 ΦΕΚ Α΄ 105 / 14-6-2018 (n_4549_2018.pdf)  »14-6-2018 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990 (egg_32921_2175.pdf)  »12-6-2018 Εγκύκλιος Φ.10080/61558/180 Χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από το τ.ΝΑΤ (egg_f10080_61558_180.pdf)  

 

 

 

 

 

 

Η έκδοση της Μισθοδοσίας είναι πια εύκολη υπόθεση

Το πακέτο υπηρεσιών PimPayroll περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που θα διασφαλίσουν τη σωστή, έγκαιρη, σύνομη και τεκμηριωμένη έκδοση της Μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και το αντικείμενο δραστηριότητας.

Δημιουργήθηκε από τη Π.Ι.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ και ενσωματώνει περισσότερα από 26 χρόνια τεχνογνωσίας και πρωτοπορίας σε όλα τα θέματα που αφορούν στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την Καταγραφή και Ωρομέτρηση Παρουσιών Προσωπικού και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Που απευθύνονται οι υπηρεσίες PimPayroll

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Καταστήματα, Super Market
 • Βιοτεχνίες με σταθερά ωράρια εργασίας ή βάρδιες
 • Εκδοτικές επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια και Σχολές
 • Διαγνωστικά κέντρα, Κλινικές, Οίκοι ευγηρίας
 • Γυμναστήρια και κέντρα αδυνατίσματος
 • Ξενοδοχεία, Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Οι προσφερόμενες Υπηρεσίες

1. Οι υπηρεσίες του πακέτου PimPayroll περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:
Την ορθολογική αξιολόγηση των στοιχείων κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Κάθε στοιχείο που αφορά έκαστο εργαζόμενο από τη γνωστοποίηση της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, την απασχόλησή του μέχρι την οικειοθελή αποχώρησή του ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ή τη συντα­ξιοδότησή του, αξιολογείται, τεκμηριώνεται και κατατάσσεται ορθολογικά εκεί που ανήκει νομότυπα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται και αναλύονται:
- Η προϋπηρεσία (ως προς τη νομιμότητα προέλευσης).
- Η ειδικότητα (σύμφωνα με την περιγραφή θέσης εργασίας).
- Τα επιδόματα (σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα).
- Ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης (σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία παρουσίας).
- Οι ασθένειες (ως προς την προέλευση και τη διάρκειά τους).
- Οι άδειες (ως προς την κανονικότητα και τη διάρκεια).
- Οι υπερωρίες (ως προς τη νομιμότητα και τη χρησιμότητα).
- Οι πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά, αργίες, εκτός έδρας κ.λπ. - ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και τη διάρκεια).
- Κάθε ειδικό στοιχείο που επιδρά άμεσα ή έμμεσα στην αμοιβή κάθε εργαζόμενου και γενικά στην πολιτική της μισθοδοσίας.

2. Την εμπεριστατωμένη έκδοση των σχετικών με την εταιρεία και τον εργα­ζόμενο εντύπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ <ΕΡΓΑΝΗ> (Ε3 - Ε11)
- Η κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας (Ν. 3996 / 2011).
- Τα εκκαθαριστικά αποδοχών σύμφωνα με τον Ν. 4254 / 2014.
- Οι ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του ΙΚΑ (Ν. 2972/2001).

3. Την άμεση ενημέρωση σε κάθε αλλαγή στοιχείων που αφορά κάθε εργα­ζόμενο και επιδρά στη μισθοδοσία του (π.χ υπογραφή τροποποιητικών συμβάσεων μειωμένης απασχόλησης,εκ περιτροπής εργασία κλπ.)

4. Το συσχετισμό και την τεκμηρίωση όλων των παραπάνω στοιχείων κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας (Π.Δ. 156/94) και τους Κωδικούς Ασφάλισης της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ.

5. Την παρακολούθηση της δραστηριότητας του εργαζόμενου με καταγραφή και ωρομέτρηση των παρουσιών του με χρήση σύγχρονων συστημάτων καταγραφής, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού.

6. Την παροχή σύγχρονων εργαλείων λογισμικού για την εύκολη συλλογή και προετοιμασία όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έκδοση της Μισθοδοσίας στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου.

7. Την έκδοση της Μισθοδοσίας από τους Εξειδικευμένους συνεργάτες της εταιρείας μας.

8. Την αναλυτική πληροφόρηση του πελάτη με πλήθος στατιστικών δεδομένων κατά περίπτωση.

Τα οφέλη του πακέτου υπηρεσιών έκδοσης Μισθοδοσίας PimPayroll

Επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες έκδοσης Μισθοδοσίας PimPayroll η επιχείρηση επικεντρώνεται καλύτερα στο βασικό αντικείμενο εργασίας της χωρίς να δαπανά χρόνο και πολύτιμους πόρους για τις εργασίες αυτές.

Οικονομία

Οι υπηρεσίες για τον υπολογισμό και έκδοση Μισθοδοσίας καθώς και για τις παρεμφερείς εργασίες κοστίζουν πολύ λιγότερο από την πρόσληψη και εκπαί­δευση υπαλλήλων οι οποίοι θα αναλάβουν να διεκπεραιώνουν σωστά, έγκαιρα και υπεύθυνα τις εργασίες αυτές. Επίσης η επιχείρηση δεν δαπανά πλέον τα χρήματά της για αγορά πακέτου μισθοδοσίας, για υπηρεσίες παραμετρο­ποίησης, εκπαίδευσης, αναβαθμίσεις λογισμικού, ετήσια υποστήριξη κ.λπ.

Ακρίβεια και αξιοπιστία

Η χρήση των υπηρεσιών PimPayroll εξασφαλίζει στην επιχείρηση ότι ο υπολογισμός και η έκδοση της Μισθοδοσίας της θα γίνεται έγκαιρα, σύννομα και τεκμηριωμένα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον εργοδότη να γνωρίζει ότι είναι ακριβής και συνεπής απέναντι στην ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία.

Ευελιξία και Συνεχής ενημέρωση

Η εταιρεία μας παρέχει συνεχή ενημέρωση, συμβουλές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της με στόχο να είναι πάντα σύννομοι και να διατηρούν ικανοποιημένο το Ανθρώπινο Δυναμικό τους.

Εχεμύθεια

Συχνά στις επιχειρήσεις που εκδίδουν την μισθοδοσία εσωτερικά, διαρρέουν πληροφορίες οι οποίες είναι εμπιστευτικές. Η εταιρεία μας παρέχει απόλυτη εχεμύθεια και θεωρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της.

Αύξηση και βελτίωση της απόδοσης των Λογιστών της επιχείρησης

Οι Λογιστές της επιχείρησης, έμμισθοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες, αποδεσμεύονται από το αντικείμενο της Μισθοδοσίας και επικεντρώνονται στο πολύ σημαντικό και απαιτητικό λογιστικό αντικείμενο, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοσή τους και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Αναβάθμιση του υπευθύνου Ανθρωπίνου Δυναμικού της Επιχείρησης

Η αποτελεσματική Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού θα είναι το κλειδί της επιτυχίας στο μέλλον για κάθε επιχείρηση. Ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει να επιτελέσει ένα εξαιρετικά σύνθετο και απαιτητικό έργο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον προκειμένου να βοηθήσει την επιχείρηση να προσελκύσει και να διατηρήσει το κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό, να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των εται­ρικών στόχων αλλά και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Με τη χρήση των υπηρεσιών PimPayroll οι υπεύθυνοι προσωπικού αποδε­σμεύονται από τις απαιτητικές διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση της Μισθοδοσίας και επικεντρώνονται στην αποτελεσματική Διαχείριση του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της σύγχρονης επιχείρησης: του Ανθρωπίνου Δυναμικού της.

Όλα τα ανωτέρω βασικά πλεονεκτήματα οδηγούν τελικά σε τρία πολύ σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση:

1. Αυξάνεται κατακόρυφα το επίπεδο οργάνωσης και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, γεγονός που έχει άμεση θετική επίδραση σε όλες τις δραστηριότητές της και φυσικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

2. Αυξάνεται κατακόρυφα η ικανοποίηση και η απόδοση των εργαζομένων καθώς αντιλαμβάνονται ότι λειτουργούν σε ένα οργανωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον και

3. Παρόλο που επιτυγχάνονται όλα αυτά τα σημαντικά οφέλη, προκύπτει συγχρόνως και σημαντικό οικονομικό όφελος για την επιχείρηση η οποία αντί να διαθέτει σημαντικούς πόρους για την έκδοση της μισθοδοσίας εσωτερικά, την αγορά και συντήρηση ειδικού λογισμικού, αγοράζει πολύ χαμηλότερα το πλήρες πακέτο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών PimPayroll.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για ένα προγραμματισμένο ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανησυχείτε για την έγκαιρη, σωστή, σύντομη και τεκμηριωμένη έκδοση της Μισθοδοσίας σας;
Το PimPayroll προσφέρει τη λύση: Εύκολα, Γρήγορα, Τεκμηριωμένα και Οικονομικά!


Η έκδοση της Μισθοδοσίας είναι πια εύκολη υπόθεση

 

Powered by e-PIM

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Όροι και Προϋποθέσεις
Κυρίως αίθριος

25°C

ΑΘΗΝΑ

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 50%

Αέρας: 22.53 km/h

 • 25 ΙΟΥ 2018

  Κυρίως Συννεφιά 29°C 20°C

 • 26 ΙΟΥ 2018

  Καταιγίδα 25°C 20°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή